Produksjon og kundeservice er stengt fra 23/ 12 til 1/1. Du kan forsatt handle i netbutikken.


Salgsbetingelser
Etikettlageret.no er eid og drevet av:
Scanlabels A/S
Saturnvej 47
8700
Horsens
Danmark
CVR-nr. 39438941

Scanlabels A/S er norsk registrert:
Organisasjonsnummer: NO 921 415 613 MVA
c/o Athene VAT service A/S
Postboks 4691 Nydalen
0405 Oslo

Kontaktopplysninger
Telefon: +47 21959493
E-post: info@etikettlageret.no

1.  Betaling
Du kan betale med VISA, VISA Electron, JBC, Maestro, Mastercard, American Express samt via bankoverføring (Obs! Ved bankoverføring er du ikke beskyttet av innsigelsesordningen).
Disse betalingsmetodene er gebyrfrie.

Hvis du betaler med kredittkort, blir fakturabeløpet trukket fra kredittkortet ditt når varene sendes. Det kan aldri trekkes et større beløp enn det som er godkjent ved kjøpet.

Hvis du overfører pengene til vår konto i Middelfart Sparekasse reg.nr. 1685 konto 3230532449,
IBAN: DK5816853230532949, SWIFT: MISPDK21, blir varene sendt så snart pengene er registrert på vår konto. Ved spesialvarer starter produksjonen når beløpet er mottatt.

2.  Priser
De oppgitte prisene er angitt i norske kroner eksklusiv moms og andre avgifter. Prisene er dagspriser. Alle avtaler med Etikettlageret.no inngås på norsk. Dersom du ønsker å motta en kopi av din ordrebekreftelse, kan du sende en e-post til info@etikettlageret.no.

Prisene er kun gjeldene innenfor Norges grenser (ekskludert Svalbard og Jan Mayen).

3.  Frakt
Fraktkostnaden er avhengig av vekt og er inkludert toll:
 
2kg 5kg 10kg 15kg 20kg
252,00 NOK 320,00 NOK 366,00 NOK 408,00 NOK 449,00 NOK

Forventet sending fra Danmark (produksjonen er i Danmark på hovedkvarter er 1-2 hverdager ved lagervarer. Forventet sending på spesialvarer er 6-8 arbeidsdager eller etter avtale.
Forventet leveringstid i Norge etter sending er 3-6 arbeidsdager, avhengig av hvor i Norge vi skal levere.
Når du har mottatt varene dine skal du sammenligne disse med ordrebekreftelsen. Har emballasjen tegn på skader når du mottar den, skal du åpne pakken sammen med transportøren. Kvittering for mottakelse er det samme som å si at varen er i orden. Er varen skadet, påføres kvitteringen nektet mottakelse. Transportøren tar så pakken med i retur, og du kontakter Etikettlageret.no.

Oppdager du først skaden etter du har åpnet pakken, skal du henvende deg til Postnord, Bring, transportøren eller oss. Vi oppfordrer kunder til å påberope seg slike skader overfor Etikettlageret.no enten til Etikettlageret.no eller direkte til transportøren innen 5 arbeidsdager. Dette vil forenkle prosessen. Det er viktig at emballasjen bevares for en eventuell senere inspeksjon av transportør. Forsinket reklamasjon etter overstående regler medfører at kunden mister retten til å gjøre mangler gjeldende. Kan en mangel avhjelpes uten at det sjenerer kunden, kan leverandøren foreta avhjelping. Det påhviler kunden å sikre seg at produktet kan anvendes til det spesifikke formålet som det var tiltenkt.
Kunden bærer ansvaret for avvik i anvendelse.
Feil ved produktet som oppstår som følge av feil behandling/oppbevaring fra kundens side, er Etikettlageret.no ikke ansvarlige for.

Blir leveringen forhindret av force majeure har ikke Etikettlageret.no noe ansvar, og kan helt eller delvis annullere avtalen eller unnskylde leveringen med en etter omstendighetene rimelig frist utover leveringsfristen. Force majeure er: arbeidskonflikter, militærinnkallelser, krig, blokade, avsperringer, politiske uroligheter, statsangrep av forskjellig art som f.eks.: beslagleggelse, eksport– og importforbud, så vel som avslag fra myndighetenes side på eksport- og importsøknader, brann, vannskader og andre naturkatastrofer, transportavbrytelser eller transportavbrytelser med jernbaner, havner eller andre trafikkinstitusjoner og transportmidler, vareknapphet på verdensmarkedet, valutarestriksjoner og uteblivelse eller forsinkelse fra leverandørens leverandør som skyldes force majeure og andre lignende situasjoner.

Overstående gjelder med mindre annet følger av dansk ufravikelig lov.
Etikettlageret er forpliktet på kundens anmodning og for dens regning å tegne ønsket transportforsikring.
Husk at ved Flexlevering, hvor Bring/Postnord eller transportøren må legge fra seg pakken fordi det ikke er noen hjemme, overgår ansvaret for pakken til deg.

4. Anvendelse av etiketter
Vi anbefaler at du, før du setter etiketter på alle dine produkter, prøver å feste dem på et eller flere av dine produkter, da artikler kan ha forskjellig overflatespenning som har innflytelse på festeevnen.

Vi anbefaler også at du prøver å gni på etiketten hvis det er trykk på denne. Syreinnholdet i kroppen kan i noen tilfeller påvirke trykket – hvis dette er tilfellet kan man imøtegå dette ved å påføre UV-lakk på etiketten.
(UV-lakk skal påføres i trykkprosessen).

5. Oppbevaring av etiketter
Etikettene skal oppbevares tørt og med jevn romtemperatur (må ikke komme under 10 grader). De skal oppbevares mørkt, f.eks. i en eske, og ikke utsettes for sollys.

6. Returnering av varer
Hvis du har fått defekte eller feilleverte varer skal Etikettlageret kontaktes. Husk å vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen og en beskrivelse av problemet. Vi bytter og sender en ny vare.

Returadresse: 
Etiketlageret
Saturnvej 47
8700 Horsens
Denmark

7. Reklamasjonsrett
På alle produkter ytes det 12 måneders reklamasjonsrett, men etiketter med selvklebende lim har en naturlig holdbarhet som kan være mindre enn 12 måneder. Det betyr at du enten kan få varen reparert, byttet, pengene tilbake eller avslag i prisen, avhengig av den konkrete situasjon. Det er selvfølgelig et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følger av feilaktig bruk av produktet eller annen skadeforvoldt atferd. Synlige defekter eller mangler skal meldes til Etikettlageret.no straks etter mottakelse eller senest dagen etter, og ikke-synlige defekter eller mangler skal meldes til Etikettlageret.no senest 5 arbeidsdager etter mottakelse.
 
Vedr. spesialvarer
(varer, som er laget etter kundens spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg): Det kan ikke reklameres over noe som burde ha vært oppdaget ved kundens korrektur. Er Etikettlageret.no ansvarlig for en feil, så utbedres feilen, men ordren kan ikke annulleres.

Hvor raskt kan jeg reklamere?
Du skal reklamere raskest mulig etter at du har oppdaget mangelen ved varen.
Etiketlageret.no plukke opp varen ved dig, men kun etter avtale.
Du skal opplyse så detaljert som mulig om hva problemet er (send gerne e-post). Husk at varen alltid skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje.

Etikettlagerets erstatningsansvar kan aldri føre til en erstatning som overstiger fakturaprisen, uansett om det skyldes mangler eller forsinkelse. Ansvar for leveransens skadeforvoldelse (produktansvar): Etikettlageret.no er kun ansvarlige for personskade dersom det bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av leverandøren eller andre som han har ansvaret for. Ansvar for tingskade forvoldt av produktet, fastsettes i henhold til NL 92 § 36: Kunden skal holde leverandøren skadesløs i den utstrekning leverandøren pålegges ansvar ovenfor tredjemann for den skade og det tap som leverandøren jf. nedenfor nevnte pkt. a og b ikke er ansvarlig for ovenfor kunden. Leverandøren er ikke ansvarlig for skade forvoldt av produktet:

a) på fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens produktet er i kundens besittelse.
b) på produkter som er fremstilt av kunden, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produktene som følger produktet forårsaker.
I ingen tilfeller er Etikettlageret.no ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. De nevnte begrensningene i leverandørens ansvar gjelder ikke hvis han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar i henhold til dette punktet, skal denne parten straks underrette den andre om det.
Etikettlageret.no og kunden er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstolen eller voldgiftsretten som behandler erstatningskrav som påstås forårsaket av produktet.

8. Angrerett (for bedrifter – B2B)

Du skal innen 7 dager fra mottakelsen gi oss beskjed om at du ønsker å angre kjøpet. Beskjed skal gis på e-post, tlf. eller lignende. I meldingen skal du gjøre oss tydelig oppmerksom på at du ønsker å benytte angreretten.
 
Varer utenfor angreretten
Følgende varetyper er unntatt angreretten. Levering av varer som er laget etter kundens spesifikasjoner eller har fått et tydelig personlig preg.
Du kan ikke angre ved kun å nekte mottakelse av varen uten samtidig å gi oss tydelig beskjed om dette. Etikettlageret.no tilbakebetaler kun kjøpesummen hvis varen er tilbakelevert i samme stand og mengde, dvs. at man ikke kan ha anvendt varen. Du mister derfor din angrerett hvis du har anvendt varen.
Etiketlageret.no plukke opp varen ved dig, men kun etter avtale.
Du skal opplyse så detaljert som mulig om hva problemet er (send gerne e-post). Husk at varen alltid skal sendes tilbake i forsvarlig emballasje.

Hva skal jeg sende tilbake?
Du skal vedlegge en kopi av ordrebekreftelsen.
Tilbakebetaling av kjøpsbeløpet.
Hvis du angrer kjøpet, får du selvfølgelig det beløpet du har innbetalt til oss tilbake, fratrukket eventuell forsendelse. Dersom det har oppstått en verdiforringelse som du er ansvarlig for, fratrekkes dette fra kjøpsbeløpet.
Beløpet tilbakebetales så snart vi har mottatt og kontrollert varen.

9. Sikkerhet
Vår nettbutikk fungerer i samarbeid med PBS (Pengeinstitutternes Betalings Systemer), og vi har sikret følsomme data som transporteres via nettet i forbindelse med kjøp ved hjelp av SSL (Secure Socket Layer) kryptering. Det vil si at når du har inntastet dine betalingsopplysninger, navn, adresse og kredittkortnr. går du inn i et såkalt «sikkert område».
Selve transmisjonen er godkjent av PBS, og sikrer deg best mulig sikkerhet i forbindelse med transaksjonen. Når du befinner deg i en sikker sone, vises det nederst i nettleservinduet ditt enten et lite «Secure server»-ikon eller en lukket hengelås.

Vi anbefaler deg dessuten å lese mer informasjon om sikkerhet på nettet som er utarbeidet av Forbrukerrådet.

10. Verneting og lovverk
Rettsaker skal, utenom de i punkt 6 siste avsnitt nevnte tilfelle, anlegges ved retten på det stedet hvor leverandørens bedrift utøves.

Tvister mellom Etikettlageret.no og kjøpere avgjøres etter reglerne om forbrukerværneting retsplejeloven. Dansk rett skal benyttes ved enhver tvist mellom partene.

11. Personaldatapolitikk
For at du skal kunne inngå en avtale med oss på Etikettlageret.no har vi bruk for følgende opplysninger:
-Firmanavn
-Navn
-Adresse
-Telefonnummer
-E-postadresse

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formål å kunne levere varen til deg. Hvis du ikke ønsker å oppgi de persondata som er påkrevd for å gjennomføre et kjøp av et produkt, vil du dessverre ikke ha mulighet for å kjøpe produkter av oss på vår hjemmeside.

Personopplysningene registreres hos Etikettlageret.no og oppbevares i 5 år, hvoretter opplysningene slettes. Ved innsamling, behandling og anvendelse av dine persondata overholder vi alle relevante lovbestemmelser. Når det samles inn personopplysninger via vår hjemmeside sikrer vi at det alltid skjer i samsvar med ditt uttrykkelige samtykke, slik at du er informert om akkurat hvilke opplysninger som samles inn og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Etikettlageret.no har adgang til de opplysningene som registreres om deg.

Den dataansvarlige på Etikettlageret.no er Claus Bach.

Vi oppbevarer og transmitterer ikke kundeopplysninger kryptert.

Opplysninger avgitt til Etikettlageret.no videregis eller selges på ingen måte videre til tredjepart, og vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

Hvis du på har gitt oss ditt samtykke på hjemmesiden vår, bruker vi din e-postadresse til å sende nyhetsbrev. Du kan til enhver tid på- og avmelde deg nyhetsbrevet. Alle nyhetsbrev inneholder også en link til avmelding. Du har til enhver tid rett til å tilbakekalle samtykket ditt.

Dine rettigheter:
Som den registrerte har du en rekke rettigheter som vi til enhver tid skal sikre oppfyllelsen av. Du har rett til å anmode oss om følgende:
-Å få adgang til og få rettet/endret dine persondata
-Å få slettet persondata

Du har også rett til å protestere over behandlingen av dine personlige data, og du har rett til å gi en klage til en databasebeskyttelsesmyndighet.
Ønsker du ikke lenger at vi skal behandle dine personopplysninger, eller at vi skal begrense behandlingen av dine personopplysninger, kan du også sende en anmodning om det til vår e-postadresse: info@etikettlageret.no

12. Cookies

På Etikettlageret.no anvendes cookies med det formål å optimere nettsiden og dens funksjonalitet, og dermed gjøre besøket ditt så enkelt som mulig for deg. Cookies er nødvendige for kunne legge varer i innkjøpskurven. Du kan til enhver tid slette cookies fra din datamaskin. Dette er avhengig av din nettleser, men vi kan ikke garantere at siden fungerer perfekt.

Les veiledning om hvordan du sletter cookies i din nettleser her:


13. Logstatistik

Vi bruker en loggstatistikk på Etikettlageret.no, noe som betyr at en statistikksystem samler opp informasjon via Google Analytics som kan gi et statistisk bilde av hvor mange besøkende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på nettsiden det besøkes m.m. Vi kan imidlertid ikke se noen personlige opplysninger i denne statistikken.
Loggstatistikken anvendes kun med det formål å optimere Etikettlageret.no